Andrzej Orłowski - Kancelaria
Kancelaria Notarialna Andrzej Orłowski

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.
 

PEŁNOMOCNICTWO


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

 • dane Mocodawcy (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • dane Pełnomocnika lub Pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania
 • w przypadku chęci ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie
 • zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować Mocodawcę)
 • informacja, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony
 • Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy; obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

  mniej

SPRZEDAŻ


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

 • dane Sprzedającego/Sprzedających, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną sprzedającą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • dane Kupującego/Kupujących, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną kupującą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • w przypadku chęci ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie
 • określenie przedmiotu sprzedaży
 • określenie ceny rynkowej oraz sposobu i terminu zapłaty ceny (jednorazowo, w częściach – ilu i w jakiej wysokości),
 • określenie terminu wydania przedmiotu umowy w posiadanie stronie kupującej,
 • Dokumenty wymagane, w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest:
 • spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
 • nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)
 • nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

mniej

POŚWIADCZENIE


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU

Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie, dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.Do poświadczenia podpisu wystarczy obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony. Osoba ta, powinna stawić się osobiście, ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu) oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

ZGODNOŚĆ ODPISU LUB WYCIĄGU Z OKAZANYM DOKUMENTEM

Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie, dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.Do poświadczenia podpisu wystarczy obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony. Osoba ta, powinna stawić się osobiście, ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu) oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

DATA OKAZANIA DOKUMENTU (DATA PEWNA)

W celu opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

mniej

DAROWIZNA


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

mniej

DZIAŁ SPADKU


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

mniej

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

mniej

PODZIAŁ MAJĄTKU


Podział majątku wspólnego (po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej). Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

mniej

TESTAMENT


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:więcej

mniej

POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA


Postepowanie spadkowe przeprowadzane przed notariuszem składa się z kilku etapów następujących po sobie i zostaje zakończone w chwili zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.więcej

Etapy postępowania:

 • 1) jeśli spadkodawca pozostawił testament postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia przez notariusza (w formie aktu notarialnego) protokołu złożenia testamentu w celu jego otwarcia i ogłoszenia oraz protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • 2) notariusz sporządza protokół dziedziczenia (w formie aktu notarialnego), przy udziale wszystkich osób mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (wymagane jest jednoczesne osobiste stawiennictwo wszystkich osób)
 • 3) następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którym określeni zostają spadkobiercy, którym spadek przypadł, wskazana zostaje podstawa prawna ich powołania do spadku wraz ze wskazaniem wysokości przypadających im udziałów w spadku, a nadto wskazane są osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz oznaczone są przedmioty tych zapisów.
 • 4) notariusz dokonuje wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia
 • Wszystkie powyższe czynności mogę zostać przeprowadzone jednego dnia i zajmują (w zależności od liczby uczestników postępowania) od kilkudziesięciu minut do około dwóch godzin. Powyższe czynności powinny zostać poprzedzone poszukiwaniem testamentu w NORT (Notarialnym Rejestrze Testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną).
 • pobierz formularz

mniej

MAŁŻEŃSKIE UMOWY MAJĄTKOWE


Rodzaje umów: więcej

 • przedmałżeńskie (tzw. intercyza)
 • wyłączenie wspólności ustawowej (umowa majątkowa małżeńska o ustanowienie rozdzielności majątkowej)
 • ograniczenie wspólności ustawowej
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
 • rozszerzenie wspólności ustawowej

 • Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:
 • dane Małżonków, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania.
 • określenie dotychczasowego ustroju majątkowego obowiązującego Małżonków,
 • W przypadku chęci ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,
 • w przypadku chęci rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego,
 • w przypadku chęci zawarcia umowy przedmałżeńskiej – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego,

 • Dokumenty wymagane, do zawarcia umowy majątkowej:
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umowy przedmałżeńskiej)

 • Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana (wymagana jest forma aktu notarialnego). W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

  mniej

SŁUŻEBNOŚĆ


Rodzaje Służebności: więcej

 • 1) służebność gruntowa
 • 2) służebność przesyłu (na rzecz przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest doprowadzanie lub odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej)
 • 3) służebność osobista (na rzecz osoby fizycznej)

 • Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:
 • dane osoby ustanawiającej służebność, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • dane uprawnionego z tytułu służebności (beneficjenta, właściciela nieruchomości władnącej), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli uprawnionym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • określenie rodzaju służebności, treść służebności oraz oznaczenie nieruchomości, która ma zostać obciążona
 • określenie, czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna
 • określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określny czy nieokreślony

 • Dokumenty wymagane do ustanowienia służebności, gdy przedmiotem służebności ma być:
 • nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)
 • nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu
 • Samochód: dowód rejestracyjny.

mniej